Actievoorwaarden Schoonmaakactie

Op deze pagina zijn de actievoorwaarden voor de STËLZ Delivery schoonmaakactie te lezen. 

1. ALGEMEEN
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie ‘Win een schoonmaakploeg voor jouw huisfeest’ (de ‘Actie’). STËLZ B.V. (de ‘Organisator’) gevestigd aan Weteringschans 86 (1017 XS) te Amsterdam, organiseert deze Actie in Nederland.
1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van STËLZ Hard Seltzer.
1.3 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staan vermeld op de website www.stelzdelivery.nl/pages/actievoorwaarden-schoonmaakactie (de ‘Site’). 1.4 Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer (de ‘Deelnemer’) akkoord met deze actievoorwaarden. 
2. DEELNAME
2.1 De actieperiode start op 19-12-2022 om 16:00 en eindigt op 28-12-2022 om 21:00 (de ‘Actieperiode’). Deelname op 28-12-2022 na 21:00 is niet meer mogelijk.
2.2 Deelname aan deze Actie staat open voor iedere persoon vanaf 18 jaar die in Nederland beschikt over een vaste woon- en verblijfplaats (de ‘Deelnemer’). Controle van de identiteit en leeftijd van de Deelnemer kan plaatsvinden bij uitreiking van de prijzen, of op ieder ander moment. 
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator en hun directe naasten/familieleden, alsmede voor iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van de Actie. 
2.4 De Organisator is gerechtigd één of meer Deelnemer(s) te diskwalificeren en/of diens/hun bijdrage(n) te weigeren, bijvoorbeeld wanneer zij van mening is dat de betreffende Deelnemer(s) niet conform deze actievoorwaarden handel(t)(en), dan wel indien naar de mening van de Organisator anderszins sprake is van frauduleus gedrag.  
3. SPEELWIJZE
3.1 De Deelnemer bestelt via de website www.stelzdelivery.nl minimaal vijf trays (12-packs) STËLZ. Met de kortingscode 'SCHOONMAAKPARTY' profiteert De Deelnemer van de korting '1 blik voor €1,-'. De Deelnemer maakt na het plaatsen van een bestelling met de kortingscode automatisch kans op het winnen van de schoonmaakactie. Iedere Deelnemer kan slechts één keer aan de Actie deelnemen. 
3.2 Aan deelname aan de Actie geldt een minimale bestelling van 5 trays.
3.4 Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer de Organisator toestemming de door de Deelnemer opgegeven informatie te gebruiken zolang de Actie duurt. Indien de Deelnemer de prijs wint, heeft de Organisator tevens het recht om zijn/haar voor- en achternaam voor promotionele doeleinden van de Organisator te gebruiken. 
3.5 Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer toestemming dat er beeldopnames voor promotionele doeleinden gemaakt kunnen worden. De Deelnemer zal ter zake geen beroep doen op zijn of haar portretrecht en vrijwaart de Organisator voor eventuele claims van derden in dit kader. 
4. PRIJS
4.1 De volgende prijs wordt beschikbaar gesteld in het kader van de Actie:
De hoofdprijs (1x): De winnaar krijgt in 2023 een schoonmaakploeg over de vloer na het geven van een huisfeest. De winnaar kan de schoonmaakploeg op een doordeweekse dag na keuze inzetten. De weekenden en de volgende nationale feestdagen zijn uitgesloten: Goede Vrijdag, Pasen, Paasmaandag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Pinkstermaandag en Kerstmis. De winnaar dient de dag door te geven aan De Organisator. Hierbij geldt dat de winnaar minimaal drie weken STËLZ Delivery informeert via de Instagram van STËLZ Delivery of per mail: info@stelzdelivery.nl. De winnaar kan de gewonnen prijs inzetten tot en met 28 december 2023. 
4.2 De schoonmaak zal in de gemeenschappelijke ruimtes plaatsvinden. Het totale oppervlak van de schoonmaak is 60m² en beperkt zich tot vier gemeenschappelijke ruimtes in het huis. 
 
5. TOEWIJZING EN UITREIKING PRIJZEN
5.1 Onder de aanwezige Deelnemers wordt op 2 januari 2023 door de Organisator middels een trekking een winnaar gekozen.
5.2 De Organisator zal de winnaar na 2 januari 2023 informeren op het Instagram kanaal van STËLZ Delivery.
5.3 Overige Deelnemers die niet als winnaar uit de loting zijn gekomen ontvangen geen bericht. De aanwijzing van de winnaar is finaal en bindend in alle gevallen. De Organisator zal niet ingaan op correspondentie over de aanwijzing van de winnaar. De naam van de winnaar kan op de Site worden gepubliceerd. 
5.4 De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs of door een prijs van een grotere waarde, bijvoorbeeld wegens omstandigheden die buiten haar macht liggen. Het is niet mogelijk om de prijs in geld te laten uitkeren. Prijzen zijn niet overdraagbaar en iedere Deelnemer kan maximaal 1 x een prijs winnen. Bij weigering of andere reden van niet-uitreiking van de prijzen blijven deze eigendom van de Organisator. 
 
6. PRIVACY
6.1 De door de Deelnemer in verband met de Actie aan de Organisator verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De Deelnemer geeft de Organisator toestemming om alle verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. De Deelnemer geeft toestemming aan de Organisator om zijn/haar naam te gebruiken voor advertentie- en publiciteitsacties van de Organisator gedurende een jaar na afloop van de actie. De Deelnemer kan in de toekomst per e-mail informatie toegezonden krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Organisator door het betreffende vakje op de Site aan te vinken en zo daar toestemming voor te geven. Overige gegevens worden direct na afloop van de Actie vernietigd.
 
7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1 Door deelname verleent de Deelnemer aan de Organisator een onomkeerbare, eeuwigdurende, ongelimiteerde, overdraagbare, royaltyvrije, non-exclusieve licentie met betrekking tot alle rechten van intellectuele eigendom die verband houden met de winnaar en/of de Actie, waaronder, doch niet beperkt tot, het auteurs- en/of portretrecht op beelden en teksten die betrekking hebben op de winnaar of door de winnaar zijn geuit in verband met de Actie (het ‘Werk’).
7.2 De in het voorgaande lid bedoelde licentie omvat in elk geval: 
I. Het recht het Werk openbaar te maken en te verveelvoudigen op welke wijze, door middel van welke techniek, voor welke toepassingsvorm en welk medium, en in welke vorm dan ook, op dit moment reeds bekend of op dit moment nog onbekend; 
II. Het recht het Werk te (laten) bewerken op welke wijze, door middel van welke techniek, voor welke toepassingsvorm en welk medium, en tot welke vorm dan ook, op dit moment reeds bekend of op dit moment nog onbekend en het recht de bewerkingen van de Werken openbaar te maken en te verveelvoudigen zoals hiervoor onder I. bedoeld; 
III. Het recht om de in deze overeenkomst gelicentieerde rechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel derden sub-licenties ter zake van deze gelicentieerde rechten te verlenen. 
7.3 De Deelnemer doet hierbij voor zover mogelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten jegens de Organisator zoals omschreven in art. 25 Auteurswet. 
7.4 De Organisator behoudt uitdrukkelijk haar rechten voor op alle teksten en andere werken die zij via de Site openbaar maakt en waarvan zij de rechthebbende is (bijvoorbeeld omdat zij de auteurs- en/of merkrechten bezit). Niets uit de inhoud van deze werken mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator. 
 
8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 De Organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van de Site en andere digitale omgevingen die deel uitmaken van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Site van de Organisator of andere door de Organisator openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan de Organisator worden tegengeworpen noch enige verplichting voor de Organisator doen ontstaan.
8.2 Deelname geschiedt voor eigen risico van de Deelnemer. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. De Organisator garandeert niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en dat alle inzendingen juist en volledig worden ontvangen. 
8.3 De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. De Organisator is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de Site of links naar websites van derden op haar Site of andere technische faciliteiten. De Organisator is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van de winnaars tijdens de uitvoering van de schoonmaak. 
8.4 De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze Actie of uit de door de Organisator te verstrekken prijzen waaronder (maar niet limitatief): ongelukken, verwondingen of andere gebeurtenissen gedurende de reis en verblijf en/of vertragingen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden. 
8.5 De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). 
8.6 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van de Organisator gelden eveneens voor door de Organisator ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden, waaronder toeleveranciers en/of fabrikanten van de prijzen. 
 
9. KLACHTEN
9.1 Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan:
STËLZ B.V. 
Weteringschans 86 
1017 XS AMSTERDAM 
email: info@stelzdelivery.nl, onder vermelding van ‘Schoonmaakactie'. 
9.2 De Organisator zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten binnen 3 weken af te handelen. Als de klager meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij De Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag. 
 
10. ALGEMEEN
10.1 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de actievoorwaarden van de Actie of de inhoud van de Site te wijzigen (ook gedurende de looptijd), dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken of de toegang van een Deelnemer tot de Site te beperken en/of te beëindigen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens die Deelnemer van de Actie. Wijziging van de Actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door de Organisator bekend worden gemaakt op de Site.
10.2 Voor zover deze Actie als een promotioneel kansspel zou moeten worden gekwalificeerd, dan is de Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
10.3 De eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt door de Organisator betaald (zie 4.1). 
10.4 Op de Actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
10.5 In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist uitsluitend de Organisator. 
Versie: 19 december 2022
 
IMPRINT 
STËLZ B.V. 
Weteringschans 86, 1017 XS te Amsterdam Nederland 
E-mail : info@stelzdelivery.nl 
Website: www.stelzdelivery.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 77068661, btw-nummer.: NL860889968B01